Facebook nyereményjáték

“Mad Service – Lájkolj és nyerj!” címen a mai nappal nyereményjátékot indítunk kedves látogatóink számára. A játékban való részvételhez nem kell mást tennie, mint hogy -ha eddig még nem tette meg- lájkolja facebook oldalunkat és megosztja saját facebook oldalán ezt a hírt “Nyilvános” (azaz bárki számára látható) bejegyzésként, hogy minél többen értesülhessenek a lehetőségről. A szerencsés nyertes jutalma egy új, bontatlan, Green Product Award és reddot design award nyertes 8GB-os Kingston DTSE9 G2-es típusú USB3.0-ás pendrive.

A játék időtartama: 2015.12.25.-2016.01.09.
Sorsolás időpontja: 2016.01.10.

A “MAD SERVICE – Lájkolj és Nyerj!” nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője A “MAD SERVICE – Lájkolj és Nyerj!” nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a MAD SERVICE (a továbbiakban: “Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a MAD SERVICE végzi.

2. A Játékban résztvevő személyek
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki elektronikusan regisztrált a www.facebook.com domain alatti weboldalon és azon belül a játék időtartama alatt “lájkolja” a https://facebook.com/MAD.SERVICE.Informatika oldalt (a továbbiakban: “Facebook oldalunk”).
2.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az Adatkezelő, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama A nyereményjáték 2015. december 25. 00 óra 01 perctől 2016. január 09. 23 óra 59 percig tart.

4. A Játék menete
4.1 A Játék menete:
a) A Facebook alapelveinek, és felhasználási feltételeinek megfelelően fenntartott felhasználói fiókján keresztül a “Tetszik” gomb egyszeri megnyomásával lájkolja Facebook oldalunkat.
b) Nyilvános bejegyzésként megosztja a facebook rendszerében weboldalunk “MAD SERVICE – Lájkolj és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékára mutató linket.
c) A nyeremény a promóció lezárulását követően kerül kisorsolásra a 2. pontban leírtaknak megfelelő és a 4. a), illetve b) pontban leírtakat teljesítő összes Játékos között.
d) A Játékban részt vevő hír lájkolásával és a facebook rendszerén belüli megosztásával automatikusan a Játékos elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált facebook felhasználói fiók megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált felhasználói fiókot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Szervező a Játékkal kapcsolatos, felhasználói fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
4.2 A Játék időtartama alatt az alábbi nyeremény talál gazdára: A Szervező a Játék során 1db többszörös díjnyertes Kingston DataTraveler SE9 G2 típusú, 8GB-os tárolókapacitású Pendrive-ot sorsol ki. A nyeremény tárgyát képező termék teljesen új bontatlan, 1 év bolti, illetve 5 év gyártói garanciával bír.
4.3 A sorsolás menete: A Szervező a Játék lezárta után, elektronikus sorsolás segítségével (a TextMechanic.com fejleszőinek Random Line Picker eszközének használatával) határozza meg a nyereményhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyertest. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (Tartaléknyertes) minősül nyertes Játékosnak. A nyertes mellé további négy fő kerül kisorsolásra Tartaléknyertesként, akik a sorsolás sorrendjében követik egymást. Tartaléknyertesnek minden esetben (a sorban) a kizárt Játékost követő Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. Ez mindaddig így folytatódik, ameddig az adott nyeremény nem talál gazdára. A Szervező a nyeremény átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 4.4 pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
4.4 Nyeremények átvétele: A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át: Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos facebook fiókjába küldött üzenet formájában, illetve nevét több alkalommal közli Facebook oldalán a nyerő időpontot követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben a nyertes Játékos nem kap értesítést, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sorsolást követő 60. naptári napon túl a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertesnek bármilyen okból nem adható át a nyeremény, sor kerül a tartaléknyertes kiértesítésére, ami szintén elektronikus úton történik, a Játékos facebook fiókjába küldött üzenet formájában. A nyertes Játékos az értesítő üzenet elküldését követő 8 naptári napon belül köteles e-mail vagy telefon útján visszajelezni a nyereményértesítőben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek és a neki küldött értesítést követő 8 naptári napos határidőn belül visszajelzett. A nyeremény esetében a nyertes Játékos visszajelzését követő 15 munkanapon belül tájékoztatja és időpontot egyeztet a Lebonyolító a nyertes Játékossal a nyeremény átvételének helyéről, idejéről, illetve módjáról. Szervező kizárólag a nyereményt biztosítja, minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. A nyereményhez tartozó esetleges postázási költséget (amennyiben a nyertes nem budapesti lakos) a Szervező viseli, ez esetben a nyertes vállalja, hogy a nyeremény átvételét nagy felbontású fényképpel (minimum 2584 x 1936 pixel, ami 4:3-as képaránynál 5 megapixelnek felel meg) igazolja, melyet eredeti, módosítatlan formájában, elektronikus úton eljuttat a Szervezőhöz. A nyereményt kizárólag az a részvételre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) veheti át, aki a nyertesség tényéről visszaigazoló üzenetet kapott.

5. Személyi jövedelemadó A Nyereményt SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékos nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

6. Vegyes rendelkezések
6.1 A Szervező, illetve annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.
6.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 4.2 pontjában szerepel.
6.3 A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) A Játékban résztvevők a Játékszabályzat elfogadásával automatikusan önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező illetve a Játék lebonyolításában közreműködő Lebonyolító, a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit [név, vezetéknév, cím (csak a település megjelölésével), életkor, telefonszám stb.] díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.
b) A Szervező, az Adatkezelő és Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén. Továbbá megilleti a Játékost a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti elérhetőségek valamelyikére történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).
c) A Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel automatikusan és önkéntesen hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen, korlátozás nélkül felhasználja, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.
d) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
6.4 A Játékos hibájából bekövetkezett hiányosságokért/hibákért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
6.5 Az átvett nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.
6.6 A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.
6.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa.
6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.